Упутство сарадницима

Прилози за часопис "Архив" достављају се на адресу Редакције: redakcija.sekretar@arhivyu.rs до 1. септембра за број који ће бити објављен у текућој години.

Радови се прилажу као e-mail прилог (Attachment), а уз њих треба доставити и један примерак текста одштампаног на папиру.

Структура категоризованих чланака (за рубрике Архивистика и Историографија) је следећа:

 • име и презиме;
 • адреса аутора или установе у којој ради;
 • наслов рада;
 • апстрактум (50-100 речи);
 • кључне речи (3-10);
 • текст (обима до једног ауторског табака – 16 страна, односно до 30.000 карактера);
 • резиме на српском и енглеском језику (300-500 речи).

Прилози за остале рубрике не захтевају апстрактум и резиме.


Форма текста:

 • текст процесор MS Word 2003;
 • стил Normal;
 • формат стране A4;
 • фонт Times New Roman, 16pt наслов, 12pt поднаслов, 11pt основни текст, 9pt напомене;
 • проред Single
 • напомене Footnotes у непрекинутом низу од 1 даље.

Илустрације које се прилажу уз рад морају бити црно-беле, адекватно скениране (јасно читљивог текста, уколико га има). Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и назначено место унутар текста где ће се наћи. Формат илустрације може бити: bmp, jpg или tiff (300 pixels/inch). Свака илустрација мора бити у посебној датотеци.


Примљени радови се не враћају.


Датум измене стране: 04.06.2021.

2024. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |