Detalji fonda
Broj fonda: 556 Naziv fonda: KOMITET ZA ELEKTROPRIVREDU VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ, Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ. Granične godine fonda: 1950. Granične godine građe: 1948-1950. Istorijat tvorca fonda: Istovremeno sa ukidanjem Ministarstva elektroprivrede Vlade FNRJ, 8. februara 1950. godine „formiran je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ, koji je rukovodio poslovima opštedržavnog značaja u oblasti elektroprivrede i za kordiniranje rada republičkih organa nadležnih za poslove elektroprivrede. Upravljenje nad preduzećima za proizvodnju elektroenergije preneto je na organe republičkih vlada. Ukinute su republičke generalne direkcije za elektroprivredu i umesto njih formirana ministarstva  elektroprivrede narodnih republika. Komitet za elektroprivredu preuzeo je državna privredna preduzeća koja su bila pod neposrednim administrativno-operativnim rukovodstvom Ministarstva elektroprivrede.
Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ je veoma kratko postojao. U skladu sa daljom decentralizacijom državne uprave nad privredom, 14. juna 1950. godine ukinut je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ i svi poslovi operativnog rukovođenja preneti su u nadležnost narodnih republika. Od tada više nisu postojali savezni organi uptave za poslove elektroprivrede.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1.35 Količina arhivske građe: 9 fascikli; 1 fascikla platnih spiskova; 13 knjiga Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Saša Ilić i Vesna Žikić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS