Detalji fonda
Broj fonda: 671 Naziv fonda: MINISTARSTVO NARODNOG ZDRAVLJA DFJ Stvaraoci arhivske građe: Povereništvo NKOJ za narodno zdravlje, Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ, FNRJ Granične godine fonda: 1945-1946. Granične godine građe: 1944-1945. Istorijat tvorca fonda: Ukazom Kraljevskog namesništva, a na predlog Predsedništva AVNOJ-a, o postavljenju Ministarskog saveta Demokratske Federativne Republike Jugoslavije, od 7.03.1945. godine, ustanovljeno je Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ.
Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ u potpunosti je preuzelo i nastavilo dotadašnji rad Povereništva NKOJ za narodno zdravlje, koje je osnovano na osnovu Odluke Predsedništva AVNOJ-a o imenovanju Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, od 30.11.1943. godine.
Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ, FNRJ ukinuto je početkom februara 1946. godine, a njegove poslove preuzeo je i nastavio novoosnovani Komitet za narodno zdravlje Vlade FNRJ.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1.8 Količina arhivske građe: 14 fascikli, 11 registraturskih knjiga Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Gojko Malović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS