Bilten
Pročitaj mi

Data/Images/aj_cas_bilt_kor.jpgBilten / Arhiv Jugoslavije ; glavni i odgovorni urednik Sida Marjanović. - God. 1, br. 1 (1980) - God. 6, br. 9 (1986). - Beograd : Arhiv Jugoslavije, 1980-1986. - 28 cm 

Bilten, prvi časopis Arhiva Jugoslavije, izašao je iz štampe juna 1980. Izlazio je do oktobra 1986, kada je objavljen poslednji (9) broj. Glavni i odgovorni urednik časopisa bila je dr Sida Marjanović, direktorka Arhiva Jugoslavije. Bilten je štampan u štampariji Arhiva.
Neugledan u tehničkoj prezentaciji, časopis je to nadomestio aktuelnim i značajnim prilozima iz domena struke, koji i danas mogu da budu ispomoć u rešavanju mnogih stručnih nedoumica. "Kulturna i istraživačka misija jednog kolektiva samo je onda vrijedna pažnje ako je njegov rad javan" – napisala je direktorka Arhiva dr Sida Marjanović kao pozdravnu rečenicu uz prvi broj, otvorivši tako prostor za stručnu kompeticiju najodgovornijih ljudi u Arhivu, čiji su prilozi činili sadržinu časopisa. Svaki broj, štampan pretežno na oko 90 strana, ispunjen je stručnim prilozima koji se odnose na aktuelne probleme u radu, kao i predloge za njihovo rešavanje.
Redovna rubrika se odnosila na objavljivanje godišnjih planova i programa, kao i na rezultate koji su ostvareni. Ostali prilozi bavili su se uvek aktuelnim problemima kao što su zaštita i valorizacija arhivske građe i uvođenje savremenih informacionih tehnologija. Časopis je nastojao da upozna širu javnost sa prvim organizovanim pokušajima izdavanja i publikovanja arhivskih fondova.

Teme obrađivane u Biltenu:

  • osnivanje komisije sastavljene od najistaknutijih profesora i naučnih radnika iz svih jugoslovenskih univerzitetskih centara koja je trebalo da odredi vrstu arhivske građe o istoriji Jugoslavije koja će biti objavljena. U tu svrhu, kako saznajemo listajući Bilten, pristupilo se formiranju pretprojekta na ovu temu, a potom i organizovanja okruglog stola, na kome je učestvovao izuzetno veliki broj naučnih, stručnih i političkih delatnika. Ovako ozbiljna inicijativa urodila je plodom, tako da su iz štampe izašle publikacije: Tito–Churchil: Strogo tajno (priredio Dušan Biber), Jugoslovenske vlade u izbeglištvu 1941–1943. (priredio Bogdan Krizman), Jugoslovenske vlade u izbeglištvu (priredio Branko Petranović), knjiga Ljubiše Koraća, Organizacija federacije u socijalističkoj Jugoslaviji i memoari Save Kosanovića, Jugoslavija je bila osuđena na smrt (priredio Bogdan Krizman);
  • formiranje odeljenja za informisanje, korišćenje i automatsku obradu arhivske građe, kao još jedan vid osavremenjivanja rada Arhiva i podizanja stručnog nivoa rada;
  • prikaz problema koji su nastali donošenjem novog Zakona o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija (Sl. list SFRJ br. 22/78) i postojeće Uredbe o kancelarijskom poslovanju saveznih organa i saveznih organizacija (Sl. list SFRJ br. 40/74);
  • prikaz izložbi: Tito – misao, reč i delo, Ustavni razvoj socijalističke Jugoslavije, Jugoslavija 1941, Jugoslavija 1942–1943, Zhou Enlai – Život i delo; Arhiv Jugoslavije i kulturno blago koje štiti;
  • davanje informacija o stanju arhivske građe u depoima Arhiva, o zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala pre ulaska u Arhiv, o kancelarijskom poslovanju, o teškoćama u obradi i sređivanju građe socijalističkog perioda i sl.

Bilten je prestao da izlazi 1986, sa brojem koji je bio posvećen svečanosti povodom 35-godišnjice Arhiva.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS