Fondovi iz perioda nakon 1945. godine
Pročitaj mi

Iako je arhivska građa iz perioda posle 1945. godine obimna, sačuvanost građe pojedinih fondova, naročito do 1953. godine, nije zadovoljavajuća. Kao ilustracija rečenog može poslužiti primer fonda AJ-50 Predsedništvo vlade FNRJ, u kome, pored ostalog, nedostaju zapisnici i materijali sa sednica vlade.

S druge strane, fond AJ-507 Savez komunista Jugoslavije veoma je dobro sačuvan za pomenuti period i predstavlja značajnu dopunu, a često i osnovni izvor za izučavanje događaja iz jugoslovenske istorije posle 1945. godine.

Tokom NATO bombardovanja, u noći 2/3. aprila 1999, uništena je arhivska građa 5 fondova koji su bili dislocirani u zgradi Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova (4 kompletno, a jedan delimično).

Stanje fondova iz ovog perioda u Arhivu nije zadovoljavajuće jer veliki broj fondova nije arhivistički obrađen, odnosno nisu urađeni inventari. Ipak, istraživačima je omogućeno njihovo korišćenje, jer za najveći broj fondova postoje privremeni sumarni popisi.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS