Fond details
Fond number: 128 Fond name: SAVEZNA DRŽAVNA ARBITRAŽA Name of creator(s): Savezna državna arbitraža Dates of existence: 1947-1954. Inclusive dates: 1947-1954. Administrative / Biographical history: Savezna državna arbitraža osnovana je Zakonom o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbitraže u decembru 1946. godine pod nazivom Arbitražno veće pri Vladi FNRJ. Zakonom o državnoj arbitraži, koji su doneli Savezno veće i Veće naroda Narodne skupštine FNRJ, a proglasio Prezidijum Narodne skupštine FNRJ 28. novembra 1947. dolazi do reorganizacije rada državne arbitraže. Dotadašnji naziv, Arbitražno veće pri Vladi FNRJ, menja se u Savezna državna arbitraža pri Vladi FNRJ. Pod tim nazivom radila je do 1953, a od tada je nastavila sa radom kao Savezna državna arbitraža. Ona je rešavala imovinske sporove u kojima su jedna, ili obe stranke bile savezni organi, ustanove ili organizacije. Pošto su ovi sporovi bili izuzeti iz nadležnosti redovnih sudova, po njima je određena da postupa na saveznom nivou Savezna državna arbitraža. Tako su u njenoj nadležnosti bili sporovi čija je vrednost prelazila određeni iznos, zatim sporovi sa područja dveju ili više narodnih republika i sporovi u kojima je jedna od strana bila Ministarstvo narodne odbrane, odnosno u kome su jedna ili obe stranke bile ustanove Ministarstva odbrane. Istovremeno je na saveznom nivou postojala, a istim zakonom osnovana Glavna državna arbitraža, kao vrhovni organ celokupne državne arbitraže, sa ingerencijama da od bilo koje arbitraže preuzme spor na ponovno rešvanje ukoliko se za tim ukaže potreba.Ona je vršila neposrednu kontrolu pravilnosti i zakonitosti rada nad Saveznom državnom arbitražom, mogla je preinačiti, ili ukinuti odluku Savezne državne arbitraže, ili joj vratiti spor na ponovno rešavanje.
Stupanjem na snagu Zakona o privrednim sudovima Savezna državna arbitraža prestaje da postoji 28.09.1954. i njeni predmeti ustupljeni su nadležnim privrednim sudovima.
Period: FNRJ Quantity (meters): 10.2 Quantity: 70 fascikli, 113 knjiga State of archival material: kompletna Level of arrangement: arhivisti sređen Description prepared by: Miroslava Medaković Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS