Fond details
Fond number: 137 Fond name: SREDIŠNJA UPRAVA ZA POSREDOVANJE RADA Name of creator(s): Dates of existence: 1927-1946. Inclusive dates: 1923-1942, 1945-1946 Administrative / Biographical history: Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o organizaciji posredovanja rada, donetoj 19.04.1932. godine, umesto ranijih organa, pri Ministarstvu socijalne politike i narodnog zdravlja ustanovljena je Središnja uprava za posredovanje rada kao središnji organ posredovanja rada u Kraljevini Jugoslaviji.
Uredba o zbrinjavanju nezaposlenih radnika od 25.11.1937. određuje zadatke i organizaciju javne službe posredovanja rada kao: skup poslova, koje vrše uprave javnog posredovanja rada neposredno ili posredno preko ustanova za neobrtno posredovanje rada. Prema ovoj Uredbi, osnovni zadaci Središnje uprave za posredovanje rada odnosili su se na: vršenje administrativnih poslova iz svoje nadležnosti; vođenje centralnog knjigovodstva; vođenje centralne statistike; vršenje nadzora nad posredovanjem rada i pomaganje nezaposlenih radnika;
preduzimanje mera za usavršavanje službe; uvođenje socijalne biblioteke; izdavanje
službenog glasnika pod nazivom "Socijalni arhiv"; naučno obrađivanje pitanja iz
ovog kruga rada; vršenje poslova, koji bi bili stavljeni u dužnost postojećim propisima i naredbama ministra socijalne politike i narodnog zdravlja.
Središnja uprava za posredovanje rada je Rešenjem ministra socijalne politike i narodnog zdravlja ukinuta 13.06.1942, a njene funkcije prenete su na Glavnu upravu posredovanja rada u Beogradu. Rešenjem ministra socijalne politike od 16.03.1945. godine produžen je rad Središnje uprave za posredovanje rada u
Beogradu i naređena priprema likvidacije Glavne uprave. Središnja uprava za posredovanje rada prestala je sa radom donošenjem Uredbe o ukidanju radničkih
komora, središnjih uprava za posredovanje rada i javnih berzi rada, aprila 1946. godine. Istom Uredbom ovlašćen je Glavni odbor Jedinstvenih sindikata i nameštenika Jugoslavije da može organizovati službu posredovanja rada i obavljati
je preko svojih ustanova.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 1.5 Quantity: 5 fascikli, 13 knjiga State of archival material: fragmentarna, neoštećena Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Slobodanka Dojčinović Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS