Fond details
Fond number: 127 Fond name: KOMISIJA ZA VANREDNI UVOZ PREHRAMBENIH ARTIKALA VLADE FNRJ Name of creator(s): Dates of existence: 1950-1952. Inclusive dates: 1950-1952. Administrative / Biographical history: Komisija za vanredni uvoz prehrambenih artikala Vlade FNRJ osnovana je Rešenjem Vlade FNRJ 1950. godine, na predlog predsednika Privrednog saveta, kao organ privremenog karaktera sa statusom pravnog lica. Komisija je, u ime Vlade FNRJ, vršila opšte poslove koordinacije sa jugoslovenskim organima i
predstavnicima organizacije CARE oko prijema i raspodele pomoći vlade SAD. Radi uspešnijeg obavljanja ovih zadataka i pravilne raspodele pomoći koju je Vlada SAD stavila na raspolaganje, preko organizacije CARE, pri Komisiji je obrazovano savetodavno telo - Savet za raspodelu pomoći. Zadatak Saveta bio je pružanje pomoći i drugim centralnim organima u izvršenju zadataka u vezi programa pomoći od CARE.
Komisija je rukovodila svim poslovima oko vanrednog uvoza prehrambenih artikala. Obavivši uspešno zadatke koji su joj bili dati, može se u nedostatku akta o ukidanju, a na osnovu računovodstvene građe, zaključiti da je likvidacija Komisije počela 25.09.1951. godine. Dalju likvidaciju vršilo je Ministarstvo finansija FNRJ.
Period: FNRJ Quantity (meters): 0.8 Quantity: 7 fascikli State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređen fond Description prepared by: Tonka ŽupančIć Finding aids: inventar fonda Administrative books: no Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS