Fond details
Fond number: 58 Fond name: EKONOMSKI INSTITUT Name of creator(s): Ekonomski institut FNRJ Dates of existence: 1946-1958. Inclusive dates: 1947-1959. Administrative / Biographical history: Institut je osnovan septembra 1946. godine usmenim naređenjem Borisa Kidriča, kao jedno od odeljenja Privrednog saveta vlade FNRJ. Samostalno je donosio plan rada, imao samostalan budžet, a direktora je postavljalo Savezno izvršno veće. Administrativno-operativni rukovodilac Instituta bio je Privredni savet vlade FNRJ.
Ukidanjem Privrednog saveta vlade FNRJ 1953. godine, Institut je organizaciono vezan za Zavod za planiranje FNRJ, a u okviru Zavoda imao je sve kompetencije samostalne ustanove. Institut je reorganizacijom promenio naziv u Ekonomski institut FNRJ.
Osnovni zadaci Instituta bili su: da proučava i teoretski razrađuje mere ekonomske
politike kao i najvažnija pitanja privredne izgradnje FNRJ; da organizuje i unapređuje naučno-istraživački rad na polju ekonomske nauke; da proučava materijalne uslove i puteve za dalji ekonomsko-društveni razvitak i izgradnju socijalizma u FNRJ; da pribavlja ekonomsku literaturu i obrađuje privrednu dokumentaciju u FNRJ.
Ekonomski institut FNRJ ukinut je rešenjem SIV-a br. 332 od 30.09.1958. godine.
Ovim rešenjem budžetska sredstva Instituta preneta su na Savezni zavod za privredno planiranje. Prava i obaveze Instituta utvrdila je Likvidaciona komisija čije je članove imenovao Savezni državni sekretarijat za poslove finansija. Sekretar
SIV-a trebalo je da odredi kome će se ustupiti biblioteka i inventar Ekonomskog instituta.
Period: FNRJ Quantity (meters): 0.4 Quantity: 4 fascikle State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Milica Milićević Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS