Fond details
Fond number: 23 Fond name: GENERALNA DIREKCIJA METALURGIJE VLADE FNRJ Name of creator(s): Generalna direkcija metalurgije Vlade FNRJ Dates of existence: 1950-1951. Inclusive dates: 1949-1952. Administrative / Biographical history: Generalna direkcija metalurgije Vlade FNRJ (u daljem tekstu GDM) osnovana je Uredbom Vlade FNRJ od 10.02.1950. godine kao administrativno-operativni rukovodilac preduzeća opštedržavnog značaja za proizvodnju i preradu metala.
GDM je preuzela sve poslove metalurgije iz nadležnosti ukinutog Ministarstva rudarstva Vlade FNRJ. Delokrug poslova GDM obuhvatao je: planiranje izgradnje razvoja i unapređenja metalurgije na celoj teritoriji FNRJ; opšte rukovođenje celokupnom metalurgijskom delatnošću FNRJ; upravljanje preduzećima opštedržavnog značaja za proizvodnju i preradu metala.
Stupanjem na snagu Uredbe o osnivanju GDM, ukinute su Generalna direkcija rudnika i topionica obojenih metala i Generalna direkcija aluminijuma i bakra, a
njihovu nadležnost, prava i obaveze preuzela je GDM. Pod neposrednim administrativno-operativnim rukovodstvom GDM bile su Glavna direkcija olova i cinka i Glavna direkcija retkih i legurajućih materijala.
Uredbom Vlade FNRJ od 13.06.1950. Institut za lake metale iz nadležnosti Ministarstva teške industrije prelazi u nadležnost GDM. Uredbom Vlade FNRJ od
1.11.1950. pri GDM osnovan je Savezni institut za metalurgiju.
Generalna direkcija metalurgije ukinuta je Ukazom Prezidijuma narodne skupštine FNRJ od 6.04.1951. Poslovi iz njenog delokruga preneti su na vlade narodnih republika, a Savezni institut za metalurgiju prenet je u nadležnost NR Hrvatske.
Period: FNRJ Quantity (meters): 1.9 Quantity: 17 fascikli State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Dušanka Rasulić Finding aids: inventar Administrative books: no Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS