Fond details
Fond number: 22 Fond name: MINISTARSTVO ZA FEDERALNE JEDINICE DFJ Name of creator(s): Dates of existence: 1945-1946. Inclusive dates: 1945-1946. Administrative / Biographical history: Sporazumom Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Kraljevske jugoslovenske vlade od 1. novembra 1944. godine, utvrđuje se struktura jedinstvene vlade formirane od predstavnika NKOJ-a i vlade KJ. Ovim aktom, pored predsednika, potpredsednika i ministra za pojedine resore, predviđaju se ministri bez portfelja za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Ukazom kraljevskih namesnika od 7.marta 1945, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, formirana je Vlada DFJ koja je u svom sastavu, pored ostalih, imala ministra za Srbiju Jašu Prodanovića, ministra za Hrvatsku dr Pavla Gregorića, ministra za Sloveniju Edvarda Kocbeka, ministra za BiH Rodoljuba Čolakovića, ministra za Makedoniju Emanuela Čučkova i ministra za Crnu Goru Milovana Ðilasa. Budući da ova ministarstva nisu osnovana posebnim aktom, ovaj Ukaz ujedno je i osnivački akt. Ministarstva federalnih jedinica funkcionisala su kao politička ministarstva, iako su istovremeno obavljala i najraznolikije poslove opšte uprave, kao veza između federalnih i saveznih organa. Usvajanjem Ustava 31.januara 1946, ova federalna ministarstva su početkom februara 1946. godine prešla u likvidaciju, pošto u novoj strukturi izvršno-upravne vlasti nisu bila prediđena. Sva arhiva i inventar ovih ministarstava morali su, po nalogu Predsedništva vlade FNRJ od 5.februara 1946. godine biti predani načelniku Opšteg odeljenja Predsedništva vlade. Period: DFJ Quantity (meters): 0.65 Quantity: 3 fascikle i 13 kancelarijskih kniga State of archival material: Građa fonda je fragmentarna. Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Tonka Župančić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS