Fond details
Fond number: 50 Fond name: PREDSEDNIŠTVO VLADE FNRJ Name of creator(s): Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, Predsedništvo Privremene vlade DFJ, Predsedništvo Vlade FNRJ. Dates of existence: 1944-1953. Inclusive dates: 1942-1953. Administrative / Biographical history: Odlukom AVNOJ-a, od 3.11.1943. godine obrazovan je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilačkog rata, koji za svoj rad odgovara AVNOJ-u. Po svom katakteru i delokrugu rada NKOJ je predstavljao prvu vladu Jugoslavije do obrazovanja Privremene vlade - 7.03.1945. godine.
Beogradskim sporazumom, 1.11.1944. godine, postignut je državni kontinuitet Jugoslavije sa međunarodno-pravnog gledišta i utvrđena struktura jedinstvene vlade, formirane od predstavnika NKOJ-a i vlade Kraljevine Jugoslavije sa zadatkom da raspiše izbore za Ustavotvornu skupštinu.
Kraljevska vlada i NKOJ podnose ostavke i 7.03.1945. godine Ukazom kraljevskih namesnika, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, formirana je nova jedinstvena vlada - Privremena vlada DFJ.
Proglašenjem FNRJ, 29.11.1945. godine, Privremena vlada DFJ nastavlja sa radom u dotadašnjem sastavu kao Vlada, odnosno Ministarski savet FNRJ - do donošenja Ustava odnosno obrazovanja nove Vlade FNRJ - 1.02.1946. godine. Po Ustavu FNRJ, od 30.11.1946. godine, Vlada FNRJ je najviši izvršni i upravni organ državne vlasti, koga imenuje i razrešava Narodna skupština FNRJ i kojoj odgovara za svoj rad.
Predsedništvo vlade, preko predsednika vlade, koji je u isto vreme bio i predsednik Predsedništva, je od početka bilo zastupljeno u vladi, a od aprila 1950. godine i preko generalnog sekretara vlade, koji postaje ministar u vladi FNRJ. Predsedništvo vlade radilo je kao kolegijalno telo u okviru vlade i za njenog predsednika i sa njim činilo administrativnu celinu.
Ukazom od, 27.04.1950. godine, imenovana je, odnosno obrazovana druga Vlada FNRJ. Predsedništvo vlade FNRJ je poseban resor, kojim rukovodi predsednik vlade preko generalnog sekretara, a istovremeno i administrativni aparat vlade.  Ukazom o reorganizaciji  Vlade FNRJ, 7.04.1951, Predsedništvo vlade se i zvanično vodi kao jedno od ministarstava vlade. Kao administrativni aparat vlade, Predsedništvo je imalo zadatak da obavlja sve poslove koje mu vlada stavi u dužnost. Kao poseban resor predsednika vlade, Predsedništvo vlade FNRJ imalo je zadatak da obavlja sve poslove koji izviru iz delokruga predsednika vlade FNRJ, utvrđenih Ustavom FNRJ.
Ustavne odredbe o položaju, pravima i dužnostima vlade FNRJ, a samim tim i njenog Predsedništva, nisu se menjale za svo vreme njenog trajanja, tj. do 14.01.1953. godine.
Period: FNRJ Quantity (meters): 33.8 Quantity: 185 fascikli, 113 administrativnih knjiga State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Tonka Župančić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS